მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

 

მოქცევაჲ ქართლისაჲ

შატბერდის კრებულის 1979 წლის გამოცემიდან

ტექსტი გადმოღებულია ტიტუს პროექტის ელექტრონული გამოცემიდან პორფ. იოსტ გიპპერტთან შეთანხმებით:
TITUS Project, მაინის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი

ტექსტის აკადემიური ვერსიის მისამართი: Conversio Iberiae


[თავი ა~]

[თავი ბ~]

[თავი გ~]

[თავი დ~]

[თავი ე~]

[თავი ვ~]

სრული ტექსტი (პდფ)
დაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში