მასალები საქართველოს ისტორიისათვის

 

ტექსტი გადმოღებულია ტიტუს პროექტის ელექტრონული გამოცემიდან პორფ. იოსტ გიპპერტთან შეთანხმებით:
TITUS Project, მაინის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი
ტექსტის აკადემიური ვერსიის მისამართი: Historia Iberorum


ქართლის ცხოვრება

სიმონ ყაუხჩიშვილის გამოცემა
ტომი 1
თბილისი 1955


ლეონტი მროველი

ცხოვრება ქართველთა მეფეთა
პდფ

მოქცევა მირიან მეფისა და მის თანა ყოვლისა ქართლისა წმიდისა და ნეტარისა დედისა ჩუენისა ნინო მოციქულისა მიერ


ჯუანშერი

ცხოვრება ვახტანგ გორგასლისა
pdf


ლეონტი მროველი

წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა არჩილისი, რომელი-იგი იყო მეფე ქართლისა


მატიანე ქართლისა


დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი

ცხოვრება მეფეთ-მეფისა დავითისი
pdf


ლაშა გიორგის-დროინდელი მემატიანე
pdf


სუმბატ დავითის-ძე

ცხოვრება და უწყება ბაგრატონიანთა

=====================================================================================================

ქართლის ცხოვრება

სიმონ ყაუხჩიშვილის გამოცემა
ტომი 2
თბილისი 1959


ისტორიათა და აზმათა მეტყუელებასა შინა შარავანდედთასა


ბასილი ეზოსმოძღუარი

ცხოვრება მეფეთ-მეფისა თამარისი


ჟამთააღმწერელი

ასწლოვანი მატიანე


ბერი ეგნატაშვილი

ახალი ქართლის ცხოვრება, პირველი ტექსტი

ახალი ქართლის ცხოვრება, მეორე ტექსტი

ახალი ქართლის ცხოვრება, მესამე ტექსტი


დაბრუნება ისტორიის განყოფილებაში