მასალები საქართველოს ისტორიისათვის


ივანე ჯავახიშვილი

ქართველი ერის ისტორია

მეოთხე ტომი


რედაქტორი სიმონ ყაუხჩიშვილი

თბილისი
1953

შინაარსი

რედაქტორისაგან
შესავალი
თავი პირველი მასალები XVII საუკუნის ისტორიისათვის
თავი მეორე ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის XVII საუკუნეში
თავი მესამე დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართვლოს შორის XVIII საუკუნეში
თავი მეოთხე Политическое и социальное движение в Грузии в XIX в
დამატება I სოციალური ბრძოლის ისტორიიდან საქართელოში
დამატება II ხელმწიფის კარის განრიგება
დამატება III


დაბრუნება იტორიის გამყოფილებაში