მასალები საქართველოს ისტორიისათვისივანე ჯავახიშვილი

ქართველი ერის ისტორია

პირველი ტომი

"ქართველი ერის ისტორიის" I წიგნი გამოიცა ხუთჯერ (1908, 1913, 1928, 1951, 1960 წწ.). წინამდებარე მეექვსე გამოცემაში გათვალისწინებულია ხუთივე გამოცემის ყველა ძირითადი თავისებურება. ამავე დროს ახლადრედაქტირებული ტექსტის დედანი შედარებულია "ქართველი ერის ისტორიის" I წიგნის ავტორისეულ ხელნაწერთან.

ტომის რედაქტორი ვალერიან გაბაშვილი

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა
1979


შინაარსი

რედაქციის წინასეიტყვაობა

ივანე ჯავახიშვილის ცხოვრება და მეცნიერული ღვაწლი

შესავალი ქართველთა პოლიტიკური თავგადასავლის მთავარი მომენტები I ს-მდე ქ. წ.

თავი პირველი კავკასიისა და ქართველების ნივთიერი კულტურა

თავი მეორე ქართველების წარმართობა

თავი მესამე უძველესი სარწმუნოებრივი თქმულებები

თავი მეოთხე საქართველოს ცხოვრება და თავგადასავალი I საუკუნიდან VII საუკ. პირველ ნახევრამდე

თავი მეხუთე საქართველოს კულტურა I—VII ს. ს. ქრ. შ.დაბრუნება იტორიის გამყოფილებაში